Door deelname aan actie ga je akkoord met de volgende actievoorwaarden:

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door T.S. Health Products, gevestigd te Harderwijk aan het adres Gelreweg 9, (hierna: ” T.S. Health Products/Membrasin/Promensil “) georganiseerde promotionele actie (hierna: “deze Actie”) en zijn tevens te raadplegen op de website www.membrasin.nl/actievoorwaarden

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 T.S. Health Products/Membrasin/Promensil is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat T.S. Health Products/Membrasin/Promensil daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door T.S. Health Products/Membrasin/Promensil bekend gemaakt worden via de website www.membrasin.nl

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is T.S. Health Products/Membrasin gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5 De Actieperiode 1 september 2021 t/m 24 december 2021.

1.6 Vooraf online reserveren is verplicht o.b.v. beschikbaarheid via de resortsite naar keuze.

1.7 Exclusief boekingskosten

1.8 De vouchers/ e-tickets zijn niet geldig i.c.m. andere acties of aanbiedingen

1.9 Het aan derden doorverkopen van de vouchers/ e-tickets is niet toegestaan

1.10 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

1.11 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze Actie en om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws door middel van een nieuwsbrief als e-mailbericht. Je kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Jouw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld.

2. De Wellness Actie

2.1 Koop in de actieperiode (zie 1.5) 2 producten uit het Membrasin of Promensil assortiment en u ontvangt een voucher/ e-ticket voor een dagje wellness in het resort van uw keuze. De verkregen vouchers/ e-tickets kunnen worden verzilverd t/m 30 juni 2021. (de datum op de voucher is verlengd naar 24 december 2021 i.v.m. sluiting van de resorts vanwege het Corona-virus)

2.2 De deelnemende wellnessresorts zijn Veluwse Bron, Elysium, Zwaluwhoeve, Thermen Holiday, SpaPuur, SpaWell en SpaWeesp.

3. Voorwaarden

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige personen van 16 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.

3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode (zie 1.5).

3.3 Vooraf online reserveren is verplicht o.b.v. beschikbaarheid via de resortsite naar keuze.

3.4. Bij het reserveren bij het resort van jouw keuze worden boekingskosten in rekening gebracht.

3.5 De voucher/ e-ticket is niet geldig i.c.m. andere acties of aanbiedingen va het desbetreffende wellnessresort dan wel van T.S. Health Products/Membrasin/Promensil

3.6 Het aan derden doorverkopen van de voucher/ e-ticket is niet toegestaan.

3.7 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

3.8 Indien uw e-ticket/ voucher wordt verstuurd per post kan er bij schade of verlies geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

3.9 T.S. Health Products/Membrasin/Promensil is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

3.10 T.S. Health Products B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie.

3.11 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij T.S. Health Products. T.S. Health Products B.V. is exclusief distributeur van Membrasin, Membrasin eye care en Promensil in Nederland.